Regulamin Koła

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Koło Oświeconych, jest opartą na zasadach dobrowolności organizacją studencką, zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką związaną z literaturą i kulturą XVIII stulecia.
 1. Siedziba Koła Oświeconych mieści się w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy placu Sejmu Śląskiego 1, 40-007 Katowice.
 1. Działalność Koła Oświeconych opiera się na bezinteresownej aktywności jego członków.
 1. Opiekunem Koła Oświeconych jest pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zadaniem opiekuna jest czuwanie nad zgodnością działalności Koła Oświeconych z jego regulaminem oraz merytoryczna opieka nad działalnością tej organizacji.
 1. Podstawą działania Koła Oświeconych jest regulamin zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


  ROZDZIAŁ II
  CELE I FORMY DZIAŁANIA KOŁA 
  §2
 1. Celem działalności Koła Oświeconych jest: poszerzanie wiedzy historycznoliterackiej oraz próba rekonstrukcji obyczajowości z epoki oświecenia.
 1. Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • promowanie epoki oświecenia w środowisku akademickim,
  • dyskusje nad najnowszymi pracami na temat literatury i kultury XVIII stulecia i  przygotowywanie recenzji tych publikacji,
  • rekonstrukcję atmosfery „salonów literackich”,
  • spotkania z wieloletnimi badaczami epoki,
  • naukę tańców oświeceniowych,
  • rekonstrukcję strojów z epoki,
  • współpracę naukową z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, udział w 
  • konferencjach organizowanych przez Instytut,
  • organizowanie wycieczek i warsztatów naukowych.

ROZDZIAŁ III
WŁADZE KOŁA OŚWIECONYCH
§3
 1. Władzami Koła Oświeconych są:
  • Walne Zgromadzenie Członków Koła Oświeconych,
  • Zarząd.

 2. Walne Zgromadzenie Członków Koła Oświeconych jest najwyższą władzą Koła Oświeconych.
  W jego skład wchodzą wszyscy Członkowie Organizacji.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  • ustalenie ogólnego kierunku działalności Koła Oświeconych,
  • wybór Zarządu Koła Oświeconych,
  • uchwalenie regulaminu Koła Oświeconych,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła Oświeconych.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Koła Oświeconych podejmuje decyzje na posiedzeniu plenarnym w formie uchwał. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła Oświeconych uprawnionych do głosowania.
 1. Nie rzadziej niż raz w roku akademickim zwoływane jest przez Zarząd Koła Oświeconych Walne Zgromadzenie Członków. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła Oświeconych może złożyć również 1/5 jego członków.
 1. Obradami Walnego Zgromadzenia Koła Oświeconych kieruje Przewodniczący Organizacji.
 1. Zarząd Koła Oświeconych kieruje całokształtem bieżącej działalności tej organizacji, zgodnie z regulaminem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd Koła Oświeconych reprezentuje koło na zewnątrz i ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Koła Oświeconych.
 1. W skład zarządu wchodzą:
  • Przewodniczący Koła Oświeconych,
  • Wiceprzewodniczący Koła Oświeconych,
  • Sekretarz Koła Oświeconych,
  • Skarbnik Koła Oświeconych.

 1. Członkowie Zarządu Koła Oświeconych są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków Koła Oświeconych na roczną kadencję. Kandydaci są wybierani w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby swoich członków.
 1. Posiedzenia Zarządu Koła Oświeconych odbywają się co najmniej dwa razy w semestrze roku akademickiego.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 
§4

 1. Członkiem Koła Oświeconych może zostać każdy student Uniwersytetu Śląskiego, którego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki epoki oświecenia.


 2. Członkostwo w kole zdobywa się na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Koła Oświeconych.
 3. Członkom koła przysługują następujące prawa:
  • czynne i bierne prawo do uczestnictwa w wyborze władz Koła Oświeconych,
  • uczestnictwo w pracach i inicjatywach organizowanych przez Koło Oświeconych,
  • zgłoszenie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła Oświeconych,
  • zaskarżenie do Walnego Zgromadzenia Członków Koła Oświeconych uchwały Zarządu Koła Oświeconych o skreśleniu z listy członków.
 4. Każdy członek ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, dbania o dobre imię Koła Oświeconych, propagowania jego działalności.
 1. Członkostwo w Kole Oświeconych wygasa w przypadku:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła Oświeconych,
  • wykluczenia z Koła Oświeconych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością głosów, w wypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień regulaminu lub uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Oświeconych,
  • skreślenia z listy studentów.

ROZDZIAŁ V
HONOROWI CZŁONKOWIE KOŁA
 §5
                                                   
 1. Członkiem Honorowym może zostać absolwent UŚ oraz doktorant UŚ zaproszony do uczestnictwa w Kole przez Władze Koła.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach Koła.

 3. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 4. Honorowi członkowie Koła służą swoim doświadczeniem i radą podczas prac Koła.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK KOŁA OŚWIECONYCH
 §6
 1.   Wszystkie środki finansowania zgromadzone przez Koło Oświeconych mogą służyć jedynie realizacji celów regulaminowych Koła Oświeconych.
 2. Źródła majątku Koła Oświeconych:
  • sponsoring, dotacje, darowizny i zapisy,
  • dobrowolne składki członkowskie.
 3. Gospodarka Koła Oświeconych jest jawna.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Członków Koła Oświeconych.
 2. Uchwalenia regulaminu bądź jego zmiany dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Koła Oświeconych 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków koła.
 3. Wniosek w sprawie uchwalenia nowego regulaminu bądź jego zmian może zgłosić Zarząd Koła Oświeconych lub 1/3 członków tej organizacji.