czwartek, 18 września 2014

Relacja z konferencji: Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru (11–12 czerwca 2014)

Po domknięciu formalnych spraw związanych z organizacją czerwcowej konferencji Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru i wakacyjnej przerwie, a przed czekającymi nas nowymi obowiązkami przyszedł czas, by wrócić myślami do „gorących” (wielorako) czerwcowych przeżyć i doświadczeń. Pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom dwudniowego „maratonu naukowego” za aktywny udział w plenarnych i panelowych obradach, w tym również za bardzo ożywione dyskusje nad wystąpieniami, prowadzone bez liczenia czasu, mimo doskwierających nam wówczas wiosennych upałów. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Profesor Barbary Judkowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która przyjęła nasze zaproszenie i jako Gość Honorowy patronowała obradom. Oto krótka relacja z dwudniowego wydarzenia.
Konferencja rozpoczęła się 11 czerwca w Auli Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego im. Zbigniewa Jerzego Nowaka. Krótko przed godziną 9.00 w imieniu organizatorów gości przywitały dr hab. prof. UŚ Mariola Jarczyk – Kierownik Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki, oraz dr hab. Bożena Mazurek – opiekun naukowy Doktoranckiego Koła Oświeconych. Następnie otwarcia obrad dokonał dr hab. prof. UŚ Krzysztof Uniłowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.
Funkcję merytorycznego przewodnika po obradach, które toczyły się w języku polskim (obrady plenarne oraz panele kultury dawnej i kultury XIX–XXI wieku) i angielskim (panel międzynarodowy), pełnił konferencyjny druk, przygotowany pod redakcją Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego, zawierający abstrakty wszystkich wystąpień oraz reprodukcje zdjęć z wystawy zdjęć wielkoformatowych autorstwa Martyny Kowalewskiej, dawnej członkini studenckiego Koła Oświeconych. Formuła tytułowa tego artystycznego wydarzenia, które nawiązywało do naukowej problematyki konferencji i towarzyszyło dwudniowym obradom: Katowice – bliskie i dalekie, przybliżało różnorodne, tak popularne, jak i mniej znane oblicza stolicy Górnego Śląska.
Pierwszego dnia konferencji uczestnicy przedstawili łącznie trzydzieści trzy wystąpienia. Inauguracyjnym obradom plenarnym przewodniczyła dr hab. prof. UAM Barbara Judkowiak. Wysłuchaliśmy referatów inicjujących refleksje poświęcone różnym obszarom i aspektom dawnej oraz współczesnej kultury polskiej i światowej. W wystąpieniach mowa była o siedemnastowiecznej dekoracji malarskiej Sali Rady ratusza staromiejskiego w Toruniu, o różnorodnych poświadczeniach piśmienniczych epidemii, która nawiedziła Wielkie Księstwo Litewskie w latach 1629–1630, a także o problematyce związanej z postulatem naśladowania natury w refleksji estetycznoliterackiej oświecenia. Następne referaty dotyczyły utrwalonych w dziełach plastycznych i piśmiennictwie zmian, jakie w krajobrazie kulturowym Górnego Śląska nastąpiły na przełomie XIX i XX wieku, a także osobliwych przedstawień rzeczywistości i technik narracji dwóch współczesnych pisarek rosyjskich, Jeleny Dołgopiat i Anny Starobiniec.
Po krótkiej przerwie do końca pierwszego dnia obrady toczyły się w trzech równoległych sekcjach. W panelu kultury dawnej dominowały referaty literaturoznawców i historyków, którzy skupili uwagę na różnorodnych pod względem formalnym dziełach, które powstały w okresie od średniowiecza do oświecenia. Uczestnicy obrad zapoznali się z obserwacjami dotyczącymi środowiskowych i politycznych uwarunkowań wojennych wizji w najstarszych zachowanych przekazach poświęconych dziejom polskim, konstrukcji zwierzęcych epitafiów Andrzeja Krzyckiego, sposobów dowodzenia w tekstach ramowych postylli Jakuba Wujka „słuszności” konfesji katolickiej oraz z uwagami na temat tradycji apokryficznej w jednym z dzieł Wacława Potockiego. Zainteresowanie referentów komunikacyjnymi aspektami analizowanych tekstów zaowocowało wystąpieniami poświęconymi różnym ujęciom relacji między człowiekiem a Bogiem w medytacjach Teresy Petrycówny oraz w mistycznym dziele Bonawentury (Siewierzanina), a także problemom kontaktu autora z czytelnikiem na przykładzie edycji Kazań sejmowych Piotra Skargi oraz Opisu obyczajów za panowania Augusta III… Jędrzeja Kitowicza. Ponadto uwagę referentów przyciągnęły elementy baśniowe i fantastyczne w staropolskich romansach. Naukowa cześć obrad została zamknięta wystąpieniem poświęconym charakterystyce przestrzeni ogrodowych w kompleksie pałacowym Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville.
W panelu kultury XIX–XXI wieku uczestnicy zaprezentowali syntetyczne rozważania poświęcone takim problemom, jak: związki między jednostką a społeczeństwem w kontekście problemu niepełnosprawności w wybranych dziełach literatury polskiej i światowej, sposoby rozumienia i granice śląskości w eseistyce współczesnych pisarzy pochodzących z tych ziem oraz przekształcenia metod narracji ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanego nurtu wiejskiego prozy polskiej. Uwagę referentów przyciągnęły ponadto bardziej szczegółowe kwestie: symboliczny kod w poemacie Assunta Cypriana Kamila Norwida, obrazy Niemiec w pamiętnikach chłopskich emigrantów ze schyłku XIX i w pierwszej połowy XX wieku, techniki deskrypcji w twórczości Brunona Schulza, a także wykorzystywanie szkolnej metaforyki do opisywania rzeczywistości w najnowszej poezji polskiej.
Natomiast w panelu międzynarodowym ze sferą sacrum związane były wystąpienia dotyczące różnych form i przemian religijności w czasach starożytnych i późniejszych. Przybliżone zostały metody fałszowania przez Firmicusa Maternusa w jednej z mów złożonego obrazu tradycyjnej rzymskiej religijności, a także sposoby ujmowania przez Teresę z Ávili antynomii związków człowieka z Bogiem i złem. Drugi wątek łączył się z utrwalonymi w piśmiennictwie doświadczeniami wojennymi. Przybliżono związane z tym obrazy, postrzegane z perspektywy dziecka we współczesnej literaturze ukraińskiej dla młodego odbiorcy, a także przekazy z XIX i XX wieku dotyczące ludobójstwa Czerkiesów oraz ich wygnania z ojczyzny. W postmodernistyczny nurt badań wpisało się wystąpienie poświęcone amerykańskim reportażom z wojny wietnamskiej. Trzeci krąg zagadnień dotyczył różnorodnych kreacji światów w telewizyjnych animacjach i grach RPG.
Drugiego dnia konferencji w części porannej obrady były kontynuowane w trzech równoległych sekcjach. Uczestnicy konferencji wysłuchali dwudziestu jeden wystąpień. W panelu poświęconym kulturze epok przedromantycznych referenci zajęli się odmiennymi sposobami poznawania i oswajania świata lub poszczególnych jego elementów przez dawnych twórców. Wystąpienia dotyczyły wypowiedzi na temat nadawania, przesyłania i pozyskiwania informacji w średniowiecznej historiografii, utrwalonej w poezji Jana Andrzeja Morsztyna wyobraźni geograficznej, wizji Boga i groźnych sił natury w dawnych modlitewnikach, eschatologicznych wyobrażeń utrwalonych przez Wenantego Tyszkowskiego, zaleceń i porad dla kobiet ciężarnych w poradnikach z XVIII wieku oraz uwag cudzoziemców o higienie polskiego społeczeństwa doby stanisławowskiej.
W sekcji poświęconej kulturze epok późniejszych referenci skoncentrowali się na najnowszej literaturze polskiej. Mowa była o wspomnieniach żon i córek znanych polskich polityków, o konflikcie młodości i starości w znanej powieści Mariusza Sieniewicza, a także o kreacji świata przedstawionego w powieściowym cyklu fantasy Jarosława Grzędowicza. Przybliżone też zostały wybrane aspekty dziennika Józefa Pilcha oraz utworów dla dzieci autorstwa Wojciecha Widłaka.
W panelu międzynarodowym wystąpienia były poświęcone tragediom francuskim z XVII wieku, reportażom Wandy Melcer o warszawskiej dzielnicy żydowskiej oraz związkom literatury ze sztukami plastycznymi w poezji Johna Ashbery’ego i Zenona Fajfera.
Następnie rozpoczęły się ostatnie już, popołudniowe obrady plenarne, które stanowiły kontynuację i dopełnienie refleksji podjętych w panelach kultury dawnej. Uczestnicy wysłuchali wystąpień poświęconych wizjom małżeńskiego życia w kazaniach z XVI i XVII wieku, obrazom miasta i wsi w oświeceniowym poemacie Mikołaja Jaśkiewicza, a także nowej propozycji odczytania wybranych bajek Ignacego Krasickiego. Osobna grupa wystąpień dotyczyła świata emocji, doświadczeń i myśli wykreowanych przez podróżujące kobiety: Reginę Salomeę Pilsztynową i Walerię Tarnowską.
Po zakończeniu wystąpień Gość Honorowy konferencji, dr hab. prof. UAM Barbara Judkowiak podsumowała dwudniowe obrady oraz towarzyszące im ożywione dyskusje. Następnie w imieniu organizatorów dr hab. Bożena Mazurek złożyła podziękowania wszystkim referentom oraz pozostałym uczestnikom konferencji za aktywny udział w katowickim przedsięwzięciu naukowym.
Na koniec pragniemy także gorąco podziękować instytucjom, które objęły patronatem medialnym dwudniowe obrady oraz towarzyszącą im wystawę. Są to: TVP Katowice, Radio Egida, TV UŚ, „Gazeta Uniwersytecka” i „Magazyn Suplement”. Jako organizatorzy żywimy głęboką nadzieje, iż spotkanie zarówno doświadczonych, jak i początkujących badaczy stało się źródłem cennych inspiracji, których pokłosiem będzie piękna i wartościowa publikacja pokonferencyjna.Uroczyste powitanie uczestników konferencji

Od lewej: dr hab. prof. UŚ Krzysztof Uniłowski (Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego); dr. hab. prof. UŚ Mariola Jarczyk (Kierownik Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki); dr hab. prof. UAM Barbara Judkowiak (Gość Honorowy konferencji) i dr hab. Bożena Mazurek (opiekun naukowy Doktoranckiego Koła Oświeconych UŚ)Członkowie Doktoranckiego Koła Oświeconych UŚ i referenci w Auli Rady Wydziału Filologicznego UŚ im. Zbigniewa Jerzego NowakaUczestnicy konferencji w trakcie obrad panelu kultury dawnejProwadząca obrady dr hab. Małgorzata Durbas (AJD), organizatorzy konferencji i wygłaszająca referat Aldona Sieradzka (UW) – panel kultury dawnej