Konferencje Koła Oświeconych UŚ

Poniżej prezentujemy abstrakty referatów, które zostaną wygłoszone na konferencji organizowanej przez Koło Oświeconych UŚ 18 maja 2012 roku, ich kolejność jest zgodna z programem całego wydarzenia. Całość poprzedzi gościnny wykład prof. Jacka Wójcickiego z Instytutu Badań Literackich PAN pt.: O pozornej współcześnie znajomości polszczyzny XVIII wieku.


Małgorzata Marcinkowska
Uniwersytet Śląski

Od chwili po wieczność. Poetów oświeceniowych refleksje nad czasem

Przedmiotem rozważań zawartych w referacie będzie spojrzenie na upływający czas: historię, trwanie i przemijanie. Refleksje obejmą wiersze Franciszka Dionizego Kniaźnina, Wojciecha Miera i Adama Naruszewicza, w których na pierwszy plan wysuwa się pragnienie pokonania niszczącej siły czasu i pozostawienia po sobie trwałego pomnika pamięci. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na funkcjonowanie w twórczości wskazanych poetów motywów aktualizujących antyczne formuły tempus fugit, carpe diem i non omnis moriar. Rozważania zwieńczy próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wykorzystać omówione teksty oświeceniowe w szkole, by pobudzić uczniów do empatii i zintegrować odczytywanie literatury dawnej ze światem wartości i przeżyć wciąż aktualnych.


Kaja Szymańska
Uniwersytet Jagielloński


«Spectator» i angielska sztuka konwersacji na początku XVIII wieku

Celem referatu będzie przedstawienie głównych założeń i aspektów społecznej funkcji, jaką Joseph Addison przypisywał angielskiej sztuce konwersacji. Na materiał źródłowy złożą się wybrane numery czasopisma The Spectator. Kluczowym zagadnieniem stanie się koncepcja praktycznego stosowania sztuki konwersacji, jako aktywności ponadjednostkowej, do budowania nowego porządku społecznego, opartego na promowanej przez Wigów kulturze grzeczności. W tle nakreślone zostaną podstawowe różnice między angielską i francuską sztuką konwersacji. Poruszona zostanie także kwestia roli, jaką konwersacja (w ujęciu proponowanym przez Addisona) odegrała w tworzeniu tzw. sfery publicznej. Referat stanowić będzie wstępne rozpoznanie problemu.


Martyna Łapińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Balonem czy na wrotkach? O wynalazkach w XVIII wieku

Celem referatu będzie wykazanie, iż wbrew powszechnej opinii, nie tylko wiek XIX był okresem wielkiego rozwoju techniki, a także zwrócenie uwagi na sięgające XVIII stulecia początki „gorączki wynalazków”. Przedmiotem rozważań staną się wybrane przez autorkę innowacje techniczne – zarówno poważne, przyczyniające się w dużym stopniu do rozwoju nauki (m. in. maszyna parowa, termometr rtęciowy i związana z nim skala Celsjusza, piorunochron czy indukcja elektryczna), jak i służące jedynie rozrywce (wrotki, puzzle oraz balon). Ważną kwestią poruszoną w wystąpieniu będzie także silny wpływ zainteresowania wynalazkami na literaturę polskiego oświecenia, która jednoznacznie świadczy, że wskazane zjawiska były znaczącym aspektem życia społeczeństwa XVIII wieku.


Monika Banasik i Natalia Krzemień
Uniwersytet Śląski


Jakby nam się uczyło w szkole XVIII wieku?

Informacje na temat zmian, jakie w Polsce XVIII wieku wprowadzono do systemu oświaty, będą ukierunkowane w referacie na wskazanie szeregu reform wprowadzonych w tym okresie w celu ujednolicenia systemu i organizacji szkolnictwa na terenie całej Rzeczypospolitej. Wątkiem dopełniającym i wzbogacającym te wiadomości stanie się refleksja nad myślą filozoficzna, która przyświecała reformom oświeceniowym i sprawiła, że za cel wychowania w szkołach przyjęto utylitaryzm. Charakterystyka obejmie także strukturę ówczesnej szkoły - wskazane zostaną najważniejsze instytucje związane ze szkolnictwem. Całości rozważań dopełnią informacje dotyczące różnorodnych metod wychowawczych, proponowanych w oświeceniu przez znanych pedagogów, takich jak John Lock czy Jean-Jacques Rousseau.


Dawid Kliś
Uniwersytet Śląski


Z Samuelem Tyssotem w jedną drogę szli: literat z uczonym i zdrowie

Przedmiotem rozważań podjętych w referacie będzie stan oświeceniowej wiedzy z zakresu medycyny, ukazany w popularnych w XVIII wieku poradnikach medycznych przeznaczonych do powszechnego użytku. W centrum zainteresowania znajdzie się praca autorstwa szwajcarskiego lekarza i propagatora zdrowego trybu życia, Samuela Tyssota, pt. Rada dla literatów, i sedentaryą bawiących się ludzi, względem zdrowia ich, wydana w Warszawie w roku 1785. Analizie zostaną poddane przytaczane przez Tyssota przykłady chorób trapiących oświeceniowych pisarzy i uczonych, zalecane działanie profilaktyczne oraz sposoby radzenia sobie z występującymi dolegliwościami. Charakterystyka obejmie również fragmenty XVIII-wiecznych listów oraz pamiętników polskich uczonych i ludzi pióra, zawierających świadectwa przypadłości, na które oni cierpieli, a które związane były z prowadzoną przez nich działalnością naukową i literacką. Całość dopełnią uwagi dotyczące przydatności oraz aktualności podawanych przez Tyssota porad medycznych.


Przemysław Kuliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Rétif de la Bretonne. Klasyk spod ciemnej gwiazdy czy geniusz bez gustu?

We wstępnej części rozważań zasygnalizowany zostanie problem obecności literatury libertyńskiej w nauczaniu na poziomie szkół średnich. Charakterystyka obejmie przede wszystkim materiał zgromadzony na podstawie zawartości podręczników szkolnych. Przedmiotem właściwej części wystąpienia będzie życie i twórczość Rétifa de la Bretonne, uznanego przez Jerzego Łojka za jednego z ojców współczesnej sztuki reportażu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na związek pomiędzy twórczością literacką autora, a sytuacją panującą we Francji w dobie ancien régime, a także na życiowy i literacki stosunek pisarza do modelu kultury libertyńskiej. Ponadto w będzie mowa o recepcji dzieł Rétifa de la Bretonne przez ówczesną krytykę i współczesnych badaczy. Całości dopełnią uwagi na temat znaczenia twórczości francuskiego libertyna dla współczesnego odbiorcy i próba jednoznacznej odpowiedzi na pytanie postawione w temacie wystąpienia.


Berenika Palus
Uniwersytet Wrocławski


Ekscentryczna Maria Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczowa

W referacie podjęta zostanie próba zarysowania biografii Marii Teresy Tyszkiewiczowej, bratanicy Stanisława Augusta i siostry generała Józefa Poniatowskiego. Szczególna uwaga poświęcona będzie małżeństwu księżniczki z Wincentym Tyszkiewiczem, referendarzem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także problemowi wiarygodności informacji na temat rozwodu tej ekscentrycznej pary. Szerzej omówione zostaną kwestie związane z wieloletnimi relacjami Tyszkiewiczowej z Talleyrandem oraz działalnością księżniczki w kobiecej loży masońskiej „Dobroczynność”. Kluczowym materiałem źródłowym będą relacje pamiętnikarskie z epoki. 


Patrycja Fiuk
Uniwersytet Śląski

Siostry swobody w polskiej literaturze wolnomularskiej XVIII wieku

Zasadniczym problemem podjętym w referacie jest popularność idei masońskich w kręgach kobiet oraz ich przynależność do stowarzyszeń wolnomularskich.  Dalszy tok rozważań będą stanowiły trzy kręgi problematyczne: pierwszy ukazuje pozycję sióstr masonek, która została przedstawiona w relacjach pamiętnikarskich; drugi skupia się wokół kodeksów opisujących rytuały lóż kobiecych; ostatnie zagadnienie związane jest ściśle z utworami Muzy masońskiej. Celem rozważań będzie wreszcie próba odpowiedzi na pytanie, czy literatura wolnomularska doby oświecenia pozwala ocalić wizerunek sióstr swobody, pragnących nieustannie dążyć do uzyskania lepszej pozycji w społeczeństwie.


Anna Krosny
Uniwersytet Śląski


Z ulicy na salony. Awans społeczny w świecie prostytucji w wieku XVIII

Celem artykułu jest omówienie awansu społecznego sławnych w XVIII-wiecznej Warszawie prostytutek. Wyodrębnione i przedstawione zostaną losy konkretnych nierządnic które poprzez swój zawód osiągnęły wyższy status społeczny. Referat przyniesie odpowiedź na pytanie, jak wiele mogła zyskać kobieta, sprzedając swoje ciało. Wyciągnięte wnioski ukażą sytuację prostytutek w XVIII wieku, a także przedstawią czynniki gwarantujące ich sukces. Całość rozważań ma w przyszłości posłużyć jako treść zakładki internetowej, skierowanej zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców, zainteresowanych życiem ciekawostkami XVIII stulecia.


Joanna Mazur i Kamila Rogowicz
Uniwersytet Śląski


Polscy literaci XVIII stulecia o kobiecych piersiach i dekoltach

W wystąpieniu przybliżone zostaną poetyckie obrazy piersi, pochodzące z utworów powstałych w XVIII wieku. Analizie poddane zostaną utwory zaliczane przez badaczy do libertyńskiej poezji erotycznej: przypisywana Adamowi Korczyńskiemu Pochwała piersi oraz anonimowa Nagana piersi. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposób przedstawienia piersi, a także na estetyczne walory i erotyczny wydźwięk tychże obrazów. Wnioski z lektury zostaną skonfrontowane z wiedzą o ówczesnej obyczajowości w celu Rozważania przybliżą główne aspekty recepcji poetyckich ujęć i będą zmierzały do wskazania prawdopodobnych przyczyn ich zróżnicowanego odbioru. Całość dopełnią obrazy i zdjęcia strojów z epoki, obrazujące najistotniejsze elementy ówczesnej mody.


Szymon Piotr Dąbrowski
Uniwersytet Śląski


Zjawisko sodomii w polskiej poezji erotycznej XVIII wieku

Przedmiotem refleksji będą w wystąpieniu sposoby rozumienia zjawiska sodomii w polskiej poezji erotycznej XVIII wieku. Analizowany materiał źródłowy pochodzi z antologii pod tytułem: Płodny jest świat w występki (1996). Uwaga zostanie poświęcona występowaniu w tekstach oraz pojmowaniu toponimów Sodoma i Gomora, a także rzeczownika „sodomia” i wyrazów pochodnych. Omówione zostaną wszelkie aluzje oraz przedstawienia o charakterze homoerotycznym oraz różnice w postrzeganiu sfery ludzkiej płciowości w XVIII wieku i współcześnie. To pozwoli uchwycić wstępne rysy pojmowania badanego zjawiska w poezji erotycznej oraz próbę zrozumienia różnic w jego ujmowaniu przez dyskursy teologiczne oraz nieteologiczne. Dodatkowo, analiza pozwoli udzielić wstępnych odpowiedzi na pytania: jaki repertuar zachowań seksualnych był prezentowany w analizowanej poezji, w jakich celach oraz jakimi środkami? Będzie to również okazja do przybliżenia pewnych aspektów obyczajowości doby oświecenia, okresu ogromnej przemiany mentalnej, zasilanej między innymi przez nurty libertyńskie, które były obecne także w rodzimej poezji.


Kamila Adaszewska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Wiara i zabobon w „Diable w swojej postaci” Jana Bohomolca

W referacie podjęta zostanie próba wskazania, na ile zasadne jest przekonanie o funkcjonowaniu zabobonów i wierzeń ludowych w świadomości ludzi XVIII wieku. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ówczesnym wyobrażeniom postaci upiora oraz kreacji wizerunków świętego i człowieka opętanego, z uwzględnieniem elementów typizujących. Rozważania obejmą ponadto problem wiązy z faktycznymi skutkami, jakie w odniesieniu do przesądów spowodował oświeceniowy sceptycyzm i krytycyzm. Elementem spajającym poszczególne wątki podejmowane w wystąpieniu będą zagadnienia łączące się z wyobrażeniem postaci szatana, funkcjonującym w świadomości ludzi wieku XVIII. Tok wywodów zwieńczą uwagi na temat ważnych dla omawianego okresu problemów: granic między tym, co racjonalne a tym, co niepojęte; stosunku jednostki do wiary. Kilka uwag będzie dotyczyło wpływu sztuki Jana Bohomolca na postrzeganie demonologii w epokach późniejszych. 


Magdalena Partyka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Dziennik podróży Augusta Moszyńskiego. Inspiracje dydaktyczne

Przedmiotem rozważań w referacie będzie Dziennik podróży do Francji i Włoch 1784–1786 Augusta Fryderyka Moszyńskiego. Przybliżona zostanie postać autora owej relacji, historia jego podróży, główne pola zainteresowań oraz sposoby widzenia świata. Omówione obejmie także wybrane aspekty poetyki dzieła. Rozważania o charakterze utworu skierują uwagę na potrzeby i możliwości jego szerszej recepcji społecznej na etapie edukacji szkolnej. Z tym będzie się wiązała konkretna propozycja dydaktyczna adresowana do uczniów na poziomie ponadgimnazjalnym. Rozważań dopełnią refleksje na temat kulturotwórczej roli podróży, znaczenia podróżopisarstwa oświeceniowego dla późniejszych zjawisk literackich, a także obszarów wspólnych dla rozwoju turystki osiemnastowiecznej i współczesnej.


Katarzyna Janczulewicz
Uniwersytet Śląski


O prasowej reklamie wielkiego konkursu w Bibliotece Załuskich

Rozważania będą skupione na wielkim konkursie literackim, poprzedzającym otwarcie pierwszej polskiej biblioteki publicznej, ufundowanej przez braci Załuskich – biskupów Józefa Andrzeja (bibliofila i bibliografa) oraz Andrzeja Stanisława (mecenasa i organizatora). Przybliżone zostaną zasady tej wielkiej imprezy literackiej, ogłoszonej w polskiej i zagranicznej prasie. Osobna uwaga zostanie poświęcona tekstom nadesłanym na konkurs, laureatom, nagrodzonym i wyróżnionym pracom oraz samym trofeom. Podstawą rozważań będą głównie ogłoszenia publikowane w ówczesnej prasie informacyjno-ogłoszeniowej. 


Bogusława Pużak
Uniwersytet Śląski


O reklamie poradników i książek medycznych w polskiej prasie oświeceniowej

Referat poświęcony będzie różnym formom i aspektom reklamy, jaką w polskiej prasie XVIII wieku obejmowano naukowe i popularyzatorskie publikacje z zakresu medycyny oraz szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Uwagę przyciągnie szerokość i zróżnicowanie oferty drukarsko-księgarskiego rynku oraz formalne ukształtowanie inseratów, anonsujących zarówno nowości wydawnicze, jak i publikacje, które przez dłuższy czas nie znajdowały nabywców. Charakterystyka obejmie informacyjny i perswazyjny aspekt prasowych ogłoszeń, mających na celu zainteresowanie odbiorców konkretnymi wydawnictwami i skłonienie ich do zakupu książek oraz poradników medycznych. Całość dopełnią uwagi na temat skuteczności reklamowych strategii stosowanych w księgarskich i drukarskich ogłoszeniach, zamieszczanych w polskiej prasie informacyjno-ogłoszeniowej XVIII wieku.


Iwona Rak i Małgorzata Piecuch
Uniwersytet Śląski


Księgi pożyczone i niezwrócone. O „księgołapach” w Bibliotece Załuskich

W referacie, na podstawie wybranych osiemnastowiecznych ogłoszeń prasowych, omówiony zostanie problem kradzieży ksiąg w Bibliotece Załuskich. Ukazane będą różne metody grabieży zbiorów (nieoddawanie wypożyczonych dokumentów, wynoszenie z biblioteki wybranych dzieł), a także sposoby ochrony księgozbioru przed złodziejami (straszenie potencjalnych księgołapów klątwą papieską czy zakazem korzystania z biblioteki). Ponadto przedstawione zostaną środki perswazji, którymi posługiwali się autorzy ogłoszeń prasowych, aby zmotywować złodziei do oddania przywłaszczonych dzieł. Rozważań na temat kradzieży ksiąg dopełnią informacje dotyczące przestępczej działalności Józefa Andrzeja Załuskiego  księgołapa, który  chętnie przywłaszczał sobie dzieła należące do bibliotek prywatnych, kapitularnych i klasztornych.


Weronika Migdał
Uniwersytet Śląski


Duch czasów oświecenia w zwierciadle masowego odbioru

Przedmiotem wystąpienia będzie fenomen popularności filmów o tematyce oświeceniowej, prezentowanych we współczesnym kinie. Poruszony zostanie problem popularyzacji treści naukowych i historycznych poprzez rozrywkę, jakiej pragnie doświadczyć przeciętny widz. Wybrane obrazy filmowe posłużą do omówienia dwóch zasadniczych kwestii: sukcesu komercyjnego i adaptacji reżyserskiej faktów historycznych. Poruszona zostanie również kwestia niektórych technik filmowych (kadrowanie, sposób narracji, kreacja kostiumów, scenografii oraz charakteryzacja) jako środków służących do oddania atmosfery i specyfiki przedstawianej epoki. Będzie także mowa o wątkach łączących większość produkcji filmowych ukazujących realia XVIII wieku. Podsumowanie obejmie charakterystykę korespondujących z ideami oświeceniowymi zainteresowań współczesnego odbiorcy, a także wskazanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, elementów przyciągających widzów przed ekrany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz