niedziela, 13 października 2013

Pierwsze spotkanie Koła w nowym roku akademickim

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Koła Oświeconych w roku akademickim 2013/2014, które odbędzie się w najbliższy czwartek (17 października) o godzinie 15 w sali 417 A na Wydziale Filologicznym w Katowicach! :)

piątek, 11 października 2013

(Jaśniej) Oświeceni DoktoranciZ wielką radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że spośród Oświeconych cztery osoby po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęły od października 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Małgosia Marcinkowska i Szymon Dąbrowski – w zakresie literaturoznawstwa, a Małgosia Piecuch i Iwonka Rak   w zakresie bibliologii i informatologii. Z całego serca gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.
            Oto zdjęcia naszych (Jaśniej) Oświeconych Doktorantów oraz ich krótkie autoprezentacje. 

Małgosia Marcinkowska


Uczęszczając w czasie studiów polonistycznych pierwszego i drugiego stopnia na seminarium dyplomowe, a następnie magisterskie rozwinęłam swoje zainteresowania Oświeceniem. W ciągu tych trzech lat pogłębiłam również wiedzę o literaturze i kulturze epoki.  Pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek napisałam pracę dyplomową poświęconą elementom legendy literackiej Franciszka Dionizego Kniaźnina w powieści Pierwszy romantyk Adama Rzążewskiego, a następnie rozprawę magisterską na temat realiów codzienności w poetyckich modlitwach z XVIII wieku.
Dwuletnia działalność w Kole Oświeconych w znaczącym stopniu przyczyniła się do rozwoju moich zainteresowań badawczych i zaowocowała interesującymi doświadczeniami oraz licznymi sukcesami naukowymi (pierwsze publikacje, udział w konferencjach, otwartych wykładach gościnnych); dydaktycznymi (warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół średnich), a także  artystycznymi, w szerokim tego słowa znaczeniu (udział w warsztatach tańca dawnego, reżyseria przedstawienia teatralnego).
Czas czteroletnich studiów doktoranckich wiążę z szeroko zakrojonymi badaniami nad poezją religijną twórców oświeceniowych. Będę zmierzała do opracowania monografii modlitwy poetyckiej drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku.

Małgosia Piecuch


      Przez ostatnie dwa lata prowadziłam kwerendy w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Książąt Czartoryskich oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Zgromadzony materiał źródłowy poddałam szczegółowej analizie w dwóch rozprawach, które przygotowałam, kończąc na naszej Uczelni studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska oraz studia pierwszego stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.  Pracę magisterską, zatytułowaną „Dawne pomnażamy nowym”. O wydawniczych losach „Kazań sejmowych” Piotra Skargi (XVI–XIX w.), napisałam pod kierunkiem dr hab. Anny Sitkowej, natomiast promotorem mojej pracy dyplomowej (O tytulaturze w dawnych edycjach „Wzywania do pokuty” Piotra Skargi) była prof. dr hab. Irena Socha.
W roku akademickim 2013/2014 rozpoczęłam studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii. W pracy naukowej zamierzam skoncentrować się na wydawniczych losach jednego z najbardziej znanych dzieł polskiej kontrreformacji ― Żywotów świętych Piotra Skargi. W centrum mojej uwagi znajdą się przede wszystkim elementy literackiej i edytorskiej oprawy tego hagiograficznego zbioru: karty tytułowe. listy dedykacyjne, odautorskie przedmowy, słowa od redaktora i wydawcy, indeksy osobowe i przedmiotowe, marginalia,  erraty oraz  teksty zamykające edycję.
Swoje zainteresowania z zakresu dydaktyki i bibliotekoznawstwa rozwijam także w pracy z młodzieżą w I Liceum Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich.  


 Iwonka Rak
 
W 2013 roku ukończyłam na naszej Uczelni studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska, a także uzyskałam stopień licencjata na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na dawnej książce oraz  literaturze staropolskiej. Fascynacja zwłaszcza pierwszym z wymienionych obszarów badawczych znalazła wyraz w pracy magisterskiej, którą w przygotowałam pod kierunkiem dr hab. Anny Sitkowej. Przedmiotem rozprawy stały się wybrane elementy literackiej ramy wydawniczej staropolskich edycji postylli Jakuba Wujka.

Podjęte dotychczas badania będę kontynuowała w dalszej działalności naukowej - ciągu czterech najbliższych lat na studiach doktoranckich. W centrum moich zainteresowań znajdą się wybrane szesnasto- i siedemnastowieczne roczniki kazań katolickich i protestanckich twórców. Celem prowadzonych przeze mnie badań będzie wykazanie cech znamiennych dla postylli jako typu książki religijnej.

 Szymon Dąbrowski
Trzyletnie studia polonistyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Śląskim zamknąłem pracą dyplomową na temat okolicznościowej liryki adresowanej do księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Moja rozprawa magisterska, również napisana pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek, nosiła tytuł Obcy w poezji Adama Stanisława Naruszewicza.
Udział w wielu  naukowych, dydaktycznych i kulturotwórczych przedsięwzięciach Koła Oświeconych, na równi z pracą w ramach seminarium magisterskiego, umożliwił mi pogłębienie wiedzy o epoce oraz sprecyzowanie dalszych planów badawczych.
Moje zainteresowania naukowe skupiają się na sposobach postrzegania płci i seksualności w polskim oświeceniu, na życiu i działalności kobiet tego okresu – w szczególności arystokratek doby stanisławowskiej – a także na poezji politycznej drugiej połowy XVIII wieku. W czasie studiów doktoranckich zamierzam przygotować monograficzne opracowanie sylwetki Elżbiety z Branickich Sapieżyny na podstawie tekstów literackim i materiałów źródłowym (także archiwaliów) z XVIII i początku XIX wieku (m.in. przekazów pamiętnikarskich, korespondencji).